תקנון ותנאי שימוש

הנ״ל כתוב בלשון נקבה מטעמי נוחות, אך פונה לכל המגדרים

1. כללי

1.1. כל פעולה כלשהי באתר זה כפופה לאמור בתקנון שלהלן.

1.2. תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב ומהווה הסכם בינך (להלן: ”המשתמשת" או ”הלקוחה") לבין בעלת האתר, רחל חן עיצובים, ע.מ 039342324 (להלן: "החברה"), לכל דבר ועניין.

1.3. המשתמשת באתר מעידה על עצמה כי היא מקבלת על עצמה, ללא סייג ובאופן בלתי חוזר את כל האמור בתקנון זה. במידה ואינך מסכימה לתנאי כלשהו מתנאי התקנון, הנך מונחית להימנע משימוש באתר.

1.4. החברה רשאית לעדכן את תנאי התקנון והוראותיו מעת לעת, ללא שתמסור על כך הודעה מראש.

1.5. תכני האתר ויישומיו, כולם או חלקם, עשויים להופיע ולהיות מוצגים ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה תקשורתית אחרת, לרבות תקשורת קווית, סלולארית, טלוויזיה ו/או כל מדיה אחרת שהיא, תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה רלוונטיים וחלים על כל ערוץ ו/או מדיה תקשורתית בהם מופיעים ו/או יופיעו תכני האתר ו/או יישומיו, כולם או חלקם, בשינויים המחויבים.

1.6. החברה רשאית להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי, ו/או זיכוי ו/או כל פיצוי אחר, בשל תקלות או הפסקות בשירות בעת השימוש באתר.

1.7. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.

 

2. תנאי שימוש

2.1. רשאית להשתמש באתר כל מי שגילה 18 שנים ומעלה, המחזיקה בתעודת זהות, באמצעי תשלום תקף בישראל ובעל כתובת אי-מייל פעילה ונגישה ברשת.

2.2. לצרכי רכישה באתר החברה הנך נדרשת למלא את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, כתובת מלאה, טלפון, דואר אלקטרוני, תעודת זהות ופרטי כרטיס אשראי בתוקף. ללא פרטים אלו לא תותר השתתפות ורכישות באתר.

2.3. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, לעשות שינויים שייערכו בפרטים שיימסרו על-ידי המשתמשת, לרבות שינוי בפרטי התשלום הנדרשים ו/או כל שינוי אחר ו/או פרט אחר שיידרש, בהתאם לשיקול דעתה המלא של החברה.

2.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר לכל אדם את השימוש באתר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הנמקה ו/או במתן הודעה מראש.

2.5. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יובהר, שאי-מתן האפשרות להשתמש באתר תיעשה בדרך-כלל מסיבות כגון אמצעי תשלום לא תקף, מסירת פרטים לא-נכונים, פגיעה בחברה, באתר ו/או בספק כלשהו ו/או פגיעה במשתמשת אחרת.

2.6. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 ו/או כל דין.

2.7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט כנגד מגישי פרטים כוזבים צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לחברה ו/או לאתר, למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם.

2.8. אין לראות באתר ו/או בתכניו ו/או במידע המפורסם באמצעותו משום המלצה ו/או חוות דעת בקשר למוצר ו/או שירות ו/או כדאיות רכישתם.

 

3. רכישה באתר

3.1. כמות המוצרים המוצעת למכירה אינה קבועה ויכולה להשתנות מעת לעת וללא חובת הנמקה של החברה. במקרה בו כמות המוצרים מוגבלת, תתבצע הרכישה על-ידי המשתמשת על בסיס כל הקודמת ועד לגמר המלאי.

3.2. החברה לא תישא, במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי המשתמשת לא יקלטו במערכת, ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתמשת להשתמש בשירותים, באמצעות האתר ו/או אפליקציה ו/או בכל דרך אחרת.

3.3. ככל ויחול שיבוש ו/או טעות כלשהי ו/או חסר במלאים ו/או מכל סיבה אחרת בהתאם לשיקול דעת החברה ומכל מין וסוג שהוא, לרבות בתיאור המוצר ו/או השירות ו/או, מחירם או בכל פרט אחר, תהא החברה ו/או מי מטעמה רשאים לבטל את הרכישה והמשתמשת לא תחויב בכל תשלום בגין הצעתה שבוטלה.

3.4. במידה ובעת ביצוע ההזמנה ימסרו פרטי זיהוי שגויים שבעקבות מסירתם יוחזר המוצר אשר הוזמן, תחויב המשתמשת בתשלום בגין דמי משלוח לפי העלות בפועל, טיפול וביטול העסקה בסך 49 ש״ח.

3.5. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע המועבר על-ידי המשתמשת. כל העברה של מספר כרטיס אשראי ו/או כל אמצעי תשלום אחר מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמשת ו/או למי מטעמה אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה כלשהו.

3.6. העסקאות באתר מאובטחות בטכנולוגיית SSL הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בתחום אבטחת המידע. על ידי שימוש בטכנולוגיה זאת המידע בדבר הפרטים האישיים בכלל ופרטי כרטיס האשראי בפרט, מוצפנים ומאובטחים.

3.7. החברה אינה מתחייבת כי מחירי המוצרים המפורסמים באתר הם המחירים הנמוכים ביותר בשוק, ובאחריות המשתמשת לבדוק ולערוך השוואת מחירים.

 

4. ביטול עסקה והחזרת מוצרים

4.1. משתמשת אשר הזמינה מוצר רשאית לבטל הזמנתה רק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: ״חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו. ביטול כאמור, יעשה באמצעות שליחת הודעה בדוא"ל לכתובת: luli@luli.co.il ו/או באמצעות מוקד שירות לקוחות בטלפון שמספרו 052-8712646.

4.2. ביטול העסקה ייעשה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר בחברה, בתנאי שתווית המחיר לא הוסרה וגם שהמוצר שהוחזר ע"י המשתמשת לחברה הוחזר מבלי שנעשה בו כל שימוש ומבלי שנפגם (יודגש, כי מוצר שתוויתו הוסרה ייחשב כמוצר שנעשה בו שימוש).

4.3. החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שהוחזרה.

4.4. יובהר כי במקרה של ביטול עסקה, רשאית החברה לגבות דמי ביטול כקבוע בחוק, ואשר יסתכמו לשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבניהם.

4.5. במקרה של ביטול עסקה שנעשה לאחר שהמוצר יצא מהחברה, לא יוחזרו ללקוח דמי משלוח.

4.6. כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. בקיזוז העמלה על ביטול העסקה.

4.7. אם התשלום בוצע דרך PayPal, הזיכוי יועבר באותה הדרך לחשבון ממנו בוצע התשלום. בקיזוז העמלה שנגבתה מהחברה.

4.8. מאחר ולא ניתן לזכות כרטיסי דיירקט, ולכן עסקאות ששולמו בכרטיס דיירקט יזכו בקבלת קרדיט באתר בלבד.

4.9. תאריך הביטול הקובע יהיה תאריך קבלת הודעת דוא"ל בחברה או מועד ביצוע שיחת הטלפון. במידה ומועד קבלת ההודעה בכתב חל לאחר השעה 17:00, אזי תיחשב ההודעה כהודעה שנתקבלה ביום למחרת. במידה ויום קבלת ההודעה בכתב הינו יום מנוחה בארץ ייחשב יום הביטול מיום העבודה הראשון שלאחריו.

4.10. במקרה בו אמצעי התשלום שהציגה המשתמשת לא יכובד מכל סיבה שהיא, רכישתה של אותה משתמשת תהא בטלה ומבוטלת מאותו הרגע.

4.11. על המשתמשת להשיב את המוצר באריזתו המקורית בצירוף כלל הפריטים והחלקים הנלווים שהופיעו באריזה המקורית לכתובת: לולי, מושב אומץ, 3887000.

4.12. למען הסר ספק, יובהר, כי החברה לא תקבל לידיה מוצר שלא הושב באריזתו המקורית ו/או בהיעדר פריט מסוים אשר הופיע באריזתו המקורית של המוצר.

4.13. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם ו/או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר הוצגו לגביו, המשתמשת תזוכה במלוא התמורה ששילמה בגין המוצר, לרבות דמי המשלוח, בתוך 14 יום מהמועד בו החזירה המשתמשת את המוצר לחברה.

4.14. במקרה בו יוכח כי המוצרים אותם קיבלה המשתמשת היו פגומים בעת קבלתם, לא תחויב המשתמשת בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול.

4.15. היה ויוכח כי קיבלה המשתמשת מוצר פגום ולא תקין, ייעשה כל מאמץ להציעה לה להחליף את המוצר הפגום במוצר תקין. במידה והמשתמשת תקבל את ההצעה, יישלח אליה המוצר החדש לאחר החזרת המוצר הפגום.

במידה והחליטה המשתמשת לסרב להצעה, כספה יושב לה באמצעי עליו תחליט החברה בלבד.

4.16. החלפת פריט שנקנה במחיר מלא תמורת פריט אחר או תמורת זיכוי באתר תתאפשר עד חודש מיום הקניה כאשר הפריט במצב תקין, לא נעשה בו כל שימוש, באריזתו המקורית, עם התוויות מחוברת אליו ובצירוף הקבלה. החלפת פריט שנקנה במבצע תתאפשר עד שבועיים מיום קבלת המוצר כאשר הפריט במצב תקין, לא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית, עם התוויות מחוברת אליו ובצירוף הקבלה.

 

5. משלוחים

5.1. החברה רשאית לגבות דמי משלוח מהמשתמשת עבור משלוח המוצרים שנרכשו באתר, אשר יכול להתבצע באמצעי משלוח שונים לבחירתם (דואר, דואר רשום, חברת שליחויות ועוד).

5.2. אופן משלוח המוצרים כפוף לתנאים החלים בחברות ההפצה בכל הנוגע לאזורי החלוקה (כגון מגבלות על חלוקה ו/או איסוף מעבר לקו הירוק, מסירה לנקודת חלוקה בתוך מושבים וקיבוצים וכדומה), שעות החלוקה, ואופן החלוקה (כגון איסוף מסניף הדואר ו/או מרכז חלוקה).

יובהר כי יתכנו ישובים בהם חברות ההפצה והמשלוחים אינן מגיעות לבית הלקוח והמשתמשת תוכל לקבל את המוצר רק בסניף הדואר המצוי בישוב הקרוב לכתובת המשלוח שנמסרה על ידי הלקוחה ו/או בנקודת חלוקה אחרת לפי העניין. מוצר יחשב ככזה שנמסר ללקוחה במידה ונמסר לסניף דואר כאמור, או לנקודת חלוקה כאמור, גם במידה והלקוחה לא הגיעה לקחת את המוצר וכן גם במידה ומקום מסירת המוצר כאמור אינה כתובת המשלוח של הלקוחה. במקרה של מסירה שלא בכתובת המשלוח של הלקוחה, ללקוחה לא תהיה כל טענה כנגד החברה במקרים המתוארים לעיל, בכל הנוגע לאופן המסירה, לרבות בכל מקרה של עיכובים במסירת המוצרים.

5.3. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת הפריטים שבחרה הלקוחה לרכוש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה.

5.4. במקרה של עסקה בתשלומים, דמי המשלוח ייגבו במסגרת התשלום הראשון.

5.5. אספקת המוצרים לרוכשת תבוצע במסגרת זמן האספקה שהובטח במכירה, בהתאם לסוג המשלוח שנבחר. חישוב מועדי האספקה יצוין בסמוך לכל מוצר ומוצר באתר ויבוצע על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א'-ה', למעט ימי שישי, ערבי חג, שבתות וחגים.

5.6. החברה תעשה כמיטב יכולתה להקדים את זמן האספקה, ויובהר, כי החברה אינה מתחייבת לזמני האספקה והיא אינה אחראית לכל עיכוב בזמני האספקה.

 

6. סודיות ופרטיות

6.1. על אף שאין חובה למסור פרטים כלשהם של יחיד או תאגיד בתהליכי הרישום לאתר החברה, יובהר כי אי-מסירת הפרטים הנדרשים בתהליכי הרישום והמכירה באתר עלולה שלא לאפשר השלמתה של עסקה.

6.2. החברה לא תעביר פרטים של משתמשת כלשהו לצד שלישי ללא אישור מראש ובכתב, זולת השימוש הנדרש לצורך מתן השירותים למשתמשת באתר.

6.3. היות ומדובר בסביבה מקוונת שבה אין אפשרות לאבטחה מוחלטת, כל המוסרת פרטים באתר זה עושה זאת על אחריותה ומרצונה הפרטי והאישי בלבד.

6.4. החברה תעשה מאמצים סבירים ומקובלים כדי לשמור על סודיות פרטי המשתמשים והספקים.

6.5. החברה לא תישא באחריות לכל נזק, אבדן רווחים, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הוצאה, הפרת חוזה וכיוצ“ב - ישירים ו/או עקיפים - שנגרמו, אם וככל שנגרמו, בשל פגיעה בסודיות פרטי המשתמשים, דליפת פרטי אמצעי תשלום ו/או פרטי ספקים.

6.6. מובהר, כי ביצוע רישום באתר על ידך, המשתמשת, מהווה הסכמתך לקבל דואר אלקטרוני ו/או מסרונים [SMS] מהחברה, לרבות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים [SMS] שמטרתם לכלול עדכונים בנושאים שונים, פרטים על ביצוע עסקה, פרסום וכיוצ"ב, ולרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת", על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982. הנך רשאית, בכל עת, להודיע לחברה על רצונך להסיר את כתובתך ו/או מספר הטלפון מרשימת הדיוור של החברה, ע"י שליחת הודעה לטלפון מס׳: 052-8712646 או לכתובת הדוא"ל: luli@luli.co.il.

6.7. החברה תהא רשאית להשתמש במידע אישי של המשתמשת לצרכים פנימיים, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות ״עוגיות״ (cookies). כל משתמשת יכולה להגדיר מחדש את הדפדפן שלה כך שיסרב לכל ה- cookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליה. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמשת תסרב לקבל cookies.

6.8. משתמשת שתגיש תלונה או שאילתה בקשר למוצר/שירות ספציפי, תחשב כמי שאישרה להעביר את פרטיה לכל מאן דהוא לצורך בירור תלונתה. אין באמור משום התחייבות של החברה לטפל בתלונות באופן כלשהו או בכלל.

6.9. החברה תשיב לכל בקשה למסירת מידע - כולל מידע אישי ומידע פרטי - אם תוגש בהתאם להליך חוקי, כגון צו חיפוש, צו בית-משפט וכדומה.

 

7. אחריות

7.1. תמונות המוצרים המופיעות באתר החברה הנן להמחשה בלבד ומיועדות לצרכי פרסום באתר.

7.2. החברה לא תישא באחריות מכל מין וסוג שהוא לנזקים ישירים או עקיפים ככל שיגרמו לצד כלשהו, לרבות למשתמשת, כתוצאה ו/או בקשר עם התכנים.

7.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, בשל סגירת האתר וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם.

7.4. החברה אינה אחראית ולא תישא באחריות - באופן ישיר או עקיף - לכל נזק, אבדן רווחים, הוצאה, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הפרת חוזה, עוולה כלשהי וכיו"ב שנגרמו, אם וככל שנגרמו, למשתמשת, ספק ו/או צד ג' כלשהו, בקשר (ישיר או עקיף) עם האתר, השימוש בו, המוצרים, השימוש בהם, בשל הפסקת פעילות האתר (באופן זמני או קבוע) ו/או הספקים.

7.5. מבלי לפגוע באמור לעיל, ככל שמופיע קישור (Link) חיצוני באתר, החברה לא תהא אחראית באופן כלשהו – ישיר או עקיף – לתכניו של אותו קישור, המידע שמתפרסם בו, תמונות המופיעות בו, הסתמכות על כל אלו וכל נזק, הוצאה ואבדן רווחים, ישיר ו/או עקיף, שנגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם אותו קישור חיצוני.

7.6. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מובהר, שיתכן שבשל תקלות טכניות ו/או הצורך בתחזוקת האתר, רכישות של משתמשים לא יושלמו. משתמשים באתר נדרשים להיות מודעים לכך ובעשותם פעולה באתר הם לוקחים על עצמם את האחריות המלאה לכל נזק, הסתמכות, הוצאה, אבדן רווחים וכיו"ב תוצאות העלולות להתרחש עם קרות תקלות שכאלו.

7.7. המשתמשת תישא באחריות כלפי אתר החברה, החברה, משתמשים אחרים ומפרסמים אחרים בכל מעשה או מחדל בהתאם להוראות הדין.

 

8. שימוש בלתי מורשה באתר

8.1. אין לעשות שימוש בלתי מורשה באתר החברה.

8.2. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להפיץ, להעתיק, לשכפל ו/או להציג את תכולת האתר באתרים אחרים או פרסומים אחרים, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה, לרבות איסור על שימוש בטכניקות Framing ו-Automated Data Mining Tools.

8.3. אין לעשות שימוש בלוגו של החברה ו/או האתר, בזכויות יוצרים ו/או בקניין רוחני כלשהו של האתר ו/או החברה ללא אישור החברה מראש ובכתב.

 

9. זכויות יוצרים וסימני מסחר

9.1. כל הנמצא באתר החברה הוא רכושה הבלעדי של החברה או בשימוש עם רשות מפורשת של זכויות יוצרים ו/או הבעלים של הסימן המסחרי. העתקה כלשהי, הפצה, שידור, פרסום, קישור, או שינוי אחר של אתר זה או כל הנמצא בו ללא רשות מפורשת בכתב של החברה היא אסורה בהחלט.

9.2. כל הפרה של מדיניות זאת עלולה לגרום להפרת זכות יוצרים, סימן מסחר או זכות קניין רוחני אחרת אשר תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ו/או הליכים פליליים.

9.3. אתר החברה כולל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנין רוחני אחרות, לרבות, אך לא רק, מלל, תוכנות, תמונות, מוזיקה ווידאו, גרפיקה וסאונד, וכן את כל התוכן של האתר.

9.4. החברה הינה בעלת זכות יוצרים בתוכן, בסדר הבחירה, בתיאום ובקידום של התוכן באתר, ואף גורם אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר, להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור יצירות נגזרות, או לנצל בדרך כלשהי את התוכן, במלואו או בחלקו.

9.5. אין לחברה כל חובה לספק למשתמשת באתר סימנים או כל דבר אחר שעשוי לסייע למשתמשת לקבוע האם החומר המדובר מוגן בזכויות יוצרים או סימן מסחרי.

 

10. שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של רחל חן עיצובים במייל luli@luli.co.il או דרך עמוד הפייסבוק של החברה.

x

#{title}

#{text}

#{price}